Monday, December 6, 2010

gains only 2597/-

Shamim (12/6/2010 9:30:43 AM): gm
Shamim (12/6/2010 9:33:30 AM): sirji
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:33:35 AM): buy jpa
Shamim (12/6/2010 9:33:48 AM): what price
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:34:01 AM): at 110.10
Shamim (12/6/2010 9:35:40 AM): pendig
Shamim (12/6/2010 9:36:46 AM): sir cancel kardoon kiya
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:37:07 AM): nahi 
Shamim (12/6/2010 9:37:13 AM): ok
Shamim (12/6/2010 9:37:49 AM): execute
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:37:50 AM): aaya
Shamim (12/6/2010 9:37:56 AM): ya
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:40:42 AM): tsl lagaya 
Shamim (12/6/2010 9:41:31 AM): sir price aur triger me kya lagaoon
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:42:11 AM): price 110.40 trig 110.45
Shamim (12/6/2010 9:45:06 AM): sir sold @ 111
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:45:19 AM): sold ?
Shamim (12/6/2010 9:45:25 AM): ya
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:45:32 AM): good gained ?
Shamim (12/6/2010 9:45:45 AM): 111.3 par dala tha
Shamim (12/6/2010 9:46:06 AM): lekin tsl lagane se chuk gaya

Shamim (12/6/2010 9:56:30 AM): sir idfc lookin good
Shamim (12/6/2010 9:56:35 AM): in chart
kailash Chaturvedi (12/6/2010 9:56:45 AM): wait 
Shamim (12/6/2010 9:58:28 AM): nahi but macd me green red ko cross kar chuka hi
Shamim (12/6/2010 9:58:36 AM): ok
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:02:12 AM): yes buy idfc at 187.75
Shamim (12/6/2010 10:11:15 AM): ok
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:21:24 AM): tgt 188.90
Shamim (12/6/2010 10:21:50 AM): laga diya
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:22:00 AM): ok
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:22:12 AM): and be ready to modify
Shamim (12/6/2010 10:22:23 AM): ok
Shamim (12/6/2010 10:24:51 AM): sir 188 nahi tod raha hi 187.9 par daal doon
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:25:03 AM): ok
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:30:50 AM): modify 187.95
Shamim (12/6/2010 10:31:17 AM): kar diya
Shamim (12/6/2010 10:34:08 AM): sir gaya
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:34:19 AM): ok
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:35:13 AM): buy jp  110.65
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:35:22 AM): 110.65
Shamim (12/6/2010 10:36:00 AM): pending
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:36:03 AM): ok
Shamim (12/6/2010 10:36:47 AM): a gaya
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:37:02 AM): sell at 111.45
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:38:50 AM): place exit at 110.95
Shamim (12/6/2010 10:39:25 AM): ok
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:50:33 AM): modify to 111.40
Shamim (12/6/2010 10:51:00 AM): ok
Shamim (12/6/2010 10:53:39 AM): lekin sir better to exit below 111.4
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:54:00 AM): ok exit at ur choice
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:54:05 AM): 110.95
Shamim (12/6/2010 10:54:21 AM): exit
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:56:58 AM): buy at 110.65
Shamim (12/6/2010 10:57:09 AM): login prob in odin
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 10:57:41 AM): please restart it
Shamim (12/6/2010 11:02:49 AM): ok
Shamim (12/6/2010 11:04:09 AM): but is label me jab ki nifty 58 uper hi entry theek nahi hi sir
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 11:05:13 AM): ok
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 11:05:32 AM): how much u gained today till now
Shamim (12/6/2010 11:06:37 AM): idfc dekheye agar thoda bhi reverse hua to phan jayenge
Shamim (12/6/2010 11:06:55 AM): 2597
Shamim (12/6/2010 11:07:02 AM): button prob
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 11:07:05 AM): total please
Shamim (12/6/2010 11:07:25 AM): only 2597/-
Shamim (12/6/2010 11:08:15 AM): 1 pc delta buy hoga ya tha us me .05 minus hua
Shamim (12/6/2010 11:08:24 AM): 2.05
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 11:08:36 AM): ok
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 11:12:50 AM): 111.80 now
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 11:12:58 AM): 112.35 now
Shamim (12/6/2010 11:13:51 AM): JPA 112.45
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 11:17:22 AM): AB KYA BOLOGE ?
http://dhanvarshagrp.blogspot.com/2010/12/jpassociat-achieved-1st-tgt-11290.html
dhanvarshagroup@ymail.com (12/6/2010 11:17:30 AM): 112.90

No comments:

Post a Comment

Image by FlamingText.com
Image by FlamingText.com